"Valoda un doma ir ierobežotas, patiesība ir bezgalīga" 

Vovenargs

Ieva Broka

Uzklausām cilvēkus, izprotam jautājumu un piemeklējam vislabāko juridisko risinājumu. Saruna, sapratne, zināšanas un mērķis tie ir jurista darba rīki, ar kuriem palīdzam mūsu klientiem realizēt idejas un risināt situācijas.

Ieva Broka

PAKALPOJUMI

Ieva Broka & partners sniedz juridiskos pakalpojumus visās civiltiesību un administratīvo tiesību jomās, esam profesionāla, saliedēta komanda ar vairāk kā 15 gadu pieredzi.
Mums vienmēr ir svarīgi atrast vislabāko risinājumu mūsu klientiem, mēs iedziļināmies jautājumā, lai pilnībā izprastu mūsu klienta vajadzības, darbības jomu, ideju vai risināmo jautājumu. Pieeja nemainās, konsultējot gan jaunu projektu attīstībā, gan risinot strīdīgas situācijas.

Ne vienmēr izdodas strīdīgas situācijas atrisināt vienojoties untad srīda izsķiršana jānodod tiesas rokās. Ieva Broka & partners juristi pārstāv klienta intereses dažādos strīdos gan ārpustiesas kārtībā, gan tiesās visās tiesu instancēs. Pārstāvam klientus komercstrīdos, darba tiesību strīdos, parādu piedziņas procesā, strīdos par nekustamo īpašumu un īres un nomas attiecību strīdos, ģimenes tiesību strīdos (uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesības u.c.), šķīrējtiesas procesā, mantojuma tiesību lietās, administratīvo aktu apstrīdēšana, juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesā u.c.

Uzrakstīt ziņu

Sniedzam vispusīgu juridisko palīdzību attiecībā uz korporatīviem un komercdarbības jautājumiem. Konsultējam uzņēmējus, izvēloties konkrētai situācijai atbilstošu uzņēmuma juridisko formu, palīdzam izveidot efektīvu uzņēmuma organizatorisko un pārvaldes struktūru, veikt reģistrāciju Komercreģistrā un citos konkrētos gadījumos nepieciešamajās iestādēs un institūcijās, saņemt nepieciešamās atļaujas un licences.

Galvenie juridisko konsultāciju jautājumi:

  • komercsabiedrību organizatorisko dokumentu, tai skaitā statūtu, dalībnieku lēmumu un citu iekšējo dokumentu izstrāde un komercsabiedrību reģistrācijas procedūru veikšana;
  • licencēšanas un atļauju saņemšanas procedūra un administratīvās formalitātes attiecībās ar nodokļu un citām kompetentām valsts institūcijām;
  • attiecības starp uzņēmuma īpašniekiem (akcionāru/dalībnieku līgumi), akcionāru/dalībnieku mazākuma interešu aizstāvība;
  • akciju/ kapitaļdaļu pirkšanas procedūra, strīdu risināšana;
  • uzņēmumu pirkšana un pārdošana;
  • padziļinātā juridiskā izpēte (legal due dilligence);
  • komercsabiedrību reorganizācija – apvienošana, sadalīšana un restrukturizācija;
  • tiesiskās aizsardzības process (TAP) un maksātnespējas process.

 

Uzrakstīt ziņu

Darba tiesību jomā konsultējam un palīdzam klientiem risināt darba tiesiskos jautājumus to skaitā – darba līgumu projektu izstrāde, līgumu noslēgšana un izbeigšana, darbinieku atalgošanas un prēmēšanas mehānismi, kolektīvie līgumi un attiecības ar arodbiedrībām. Pārstāvam klientus darba strīdu risināšanā pirmstiesas un tiesas procesos, pārstāvot gan darba devējus, gan darbiniekus lietās, kas saistītas ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu, darba samaksas aprēķinu, atlīdzības izmaksu par nelaimes gadījumiem darbā, kolektīviem darba līgumiem un attiecībām ar arodbiedrībām.

Uzrakstīt ziņu

Palīdzam klientiem risināt jautājumus ar debitoru parādiem, veicam parādu piedziņu klienta vārdā, pielietojot katrā situācijā atbilstošāko risinājumu – vienošanās par parādu nomaksu, tiesvedība, izlīgums, piedziņa ar zvērinātu tiesu izpildītāju starpniecību, papildus nodrošinājuma noformēšana, galvojuma līgumi, ķīlas līgumi u.c.

Uzrakstīt ziņu

Izstrādājam visu veidu līgumus atbilstoši klientu vajadzībām un komercdarbības sfērai, konsultējam jautājumos par līguma noteikumu samērīguma principiem, piedāvājot klientam izdevīgākos noteikumus veiksmīgu darījumu norisei.

Uzrakstīt ziņu

Pārstāvam klientus visās instancēs administratīvā procesa lietās. Sniedzam klientam lietas apstākļu analīzi, iesakām piemērotāko stratēģiju lietas vešanā un sagatavojam iestādē un tiesā iesniedzamos dokumentus.

Uzrakstīt ziņu

Konsultējam un pārstāvam klientus administratīvo pārkāpumu lietās iestādē un tiesā, sniedzam atzinumus par lietas apstākļiem un atbilstoši izvēlētajai stratēģijai, palīdzam sagatavot nepieciešamo dokumentu projektus.

Uzrakstīt ziņu

Birojā darbojas 2 maksātnespējas administratori ar ilggadīgu pieredzi maksātnespējas jomā, vadot makdātnespējas procesus (gan juridsko personu, gan fizisko personu) un veicot tiesiskās aizsardzības procesu uzraudzību. Sniedzam konsultācijas un palīdzību attiecībā uz maksātnespējas procesa jautājumiem, sagatavojam dokumenu projektus – kreditoru prasības, pieteikumus maksātnespējas ierosināšanai, iebildumus pret maksātnespējas ierosināšanu, restrukturizācijas plānus (tiesiskās aizsardzības plāni), pretenzijas maksātnespējas administratoriem, u.c.Ieva Broka & partners speciālisti konsultē klientus uzņēmuma restrukturizācijas jautājumos, sniedz esošas situācijas analīzi un piedāvā iespējamo risinājumu analīzi, sagatavo nepieciešamos dokumentus restrukturizācijas (tiesiskā aizsardzības procesa – TAP) uzsākšanai un īstenošanai un pārstāv klienta intereses restrukturizācijas procesā.

Uzrakstīt ziņu

Konsultējam un sniedzam praktisko palīdzību nekustamā īpašuma juridiskā statusa un apgrūtinājumu izpētē, īpašumtiesību reģistrācijas veikšanā Zemesgrāmatu nodaļās, dokumentācijas izstrādē un saskaņošanā saistībā ar nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, dāvināšanu, hipotekāro nodrošinājumu, kopīpašuma sadali, servitūtiem, laulāto mantisko attiecību noformēšanu, telpu nomu un dzīvojamo telpu īri. Pārstāvam klientus tieslietās, kas saistītas ar domstarpībām attiecībā uz īres un nomas līgumiem, īpašumtiesībām, kopīpašuma izmantošanu un sadalīšanu, nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem un celtniecības praksi.

Uzrakstīt ziņu

Konsultējam klientus saistībā ar konkurences normatīvo bāzi un praksi, tai skaitā attiecībā uz uzņēmumu apvienošanos, negodīgu konkurenci, dominējošā stāvokļa izmantošanu, vienošanos starp tirgus dalībniekiem. Palīdzam klientiem strukturēt viņu komercdarbību Latvijas teritorijā, lai tiktu ievērotas noteiktās godīgas konkurences prasības, sniedzam konsultācijas uzņēmumu pārņemšanas, apvienošanas un sadalīšanās gadījumos.

Uzrakstīt ziņu

Ģimenes tiesību jomā mūsu prakse ir galvenokārt pievērsta mantisko attiecību jautājumiem, kā piemēram, laulību līgumi, laulāto mantas sadale, bērnu uztura finansējums, kā arī jautājumiem, kas rodas starptautiskā kontekstā un ir saistīti ar starptautisko privāttiesību normu interpretāciju un piemērošanu, cita starpā, ar ārvalstnieku noslēgto laulību šķiršanas noteikumiem. Biroja mantošanas tiesību prakse ir saistīta arī ar starptautisko privāttiesību jautājumiem, tai skaitā, mantošanas tiesību un testamenta atzīšana Latvijā attiecībā uz ārvalstu mantojuma atstājējiem. Mēs sniedzam konsultācijas un palīdzību plašā jautājumu lokā, kas saistīti ar likumisko, līgumisko un testamentāro mantošanu, juridisko procedūru mantošanas apstiprināšanai, testamentu un mantošanas līgumu izstrādi, strīdu risināšanu mantinieku starpā, mantojuma sadali.

Uzrakstīt ziņu

Pārstāvam klientus attiecībās ar Latvijas patentu valdi, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar patentu un preču zīmju reģistrāciju vai iebildumu iesniegšanas un izskatīšanas procedūru. Risinām arī jautājumu loku, kas saistīts ar darījumiem un dokumentāciju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, tai skaitā licences līgumiem vai intelektuālā īpašuma nodošana pret atlīdzību, autoru līgumiem un autortiesībām.

Uzrakstīt ziņu

Konsultējam klientus jautājumos par strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā, sagatavojam prasības pieteikumus un citus dokumentus veiksmīgai lietas izskatīšanai šķīrējtiesā.

Uzrakstīt ziņu

MŪSU KOMANDA

Ieva Broka

Ieva Broka

Juriste PhD cand, LL. M. Partnere.

Ieva Broka ir biroja vadošā partnere ar vairāk kā 10 gadu ilgu pieredzi juridisko pakalpojumu jomā, sniedzot juridisko palīdzību klientiem gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Biroja klientu skaitā ir dažādu jomu uzņēmumi, privātpersonas, valsts un pašvaldību institūcijas.

Valodas
Latviešu, angļu un krievu

Saziņai
broka@latlaw.lv
+371 29242678
+371 67217013

Daiga Sproģe

Daiga Sproģe

Juriste PhD cand, LL. M. Partnere.

Valodas
Latviešu, angļu un krievu

Saziņai
sproge@latlaw.lv
+371 67217013

Linda Peinberga

Juriste, LL. M.

Valodas
Latviešu, angļu un krievu

Saziņai
peinberga@latlaw.lv
+371 67217013

Agnese Tutāne

Agnese Tutāne

Biroja administratore

Valodas
Latviešu, angļu un krievu

Saziņai
tutane@latlaw.lv
+371 67217013

SAZIŅAI

Ieva Broka & Partners

Rekvizīti

Uzrakstiet ziņu

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

Ieva Broka BritCham

Lielbritānijas tirdzniecības palāta Latvijā

Ieva Broka & partners ir ilgstošs un aktīvs Lielbritānijas tirdzniecības palātas Latvijā www.britcham.lv biedrs un biroja vadošā partnere Ieva Broka ir vairākkārt bijusi ievēlēta un daudzus gadus darbojusies BritCham valdē.
Šobrīd Ieva Broka vada BritCham labdarības komiteju un ir “BritCham labdarības fonda” valdes sastāvā. Te informācija par fondu: BritCham labdarības fonds

Starptautisks vispasaules restrukturizācijas un maksātnespējas profesionāļu tīkls

Ieva Broka & partners ir starptautiska vispasaules restrukturizācijas un maksātnespējas profesionāļu tīkla GRIP (Global Restructuring and Insolvency professionals) biedrs.

Ieva Broka GRIP
Ieva Broka EIP

Eiropas maksātnespējas profesionāļu asociāciju apvienība

Ieva Broka & partners vadošā partnere Ieva Broka vada Labākās prakses komiteju Eiropas maksātnespējas profesionāļu asociāciju apvienībā EIP (European Insolvency Practitioners)