Pakalpojumi

Pakalpojumi

Komercdarbība

Sniedzam vispusīgu juridisku palīdzību attiecībā uz korporatīviem un komercdarbības jautājumiem. Konsultējam uzņēmējus, izvēloties konkrētai situācijai atbilstošu uzņēmuma juridisko formu, izveidot efektīvu organizatorisko un pārvaldes struktūru, saņemt nepieciešamās atļaujas un licences, veikt reģistrāciju Komercreģistrā un citos konkrētos gadījumos nepieciešamajās iestādēs un institūcijās. Mēs palīdzam komercsabiedrībām un to dalībniekiem orientēties un aizsargāt savas intereses, ievērojot samērā biežās izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē komercdarbību.

Galvenie juridisko konsultāciju jautājumi:

 • komercsabiedrību organizatorisko dokumentu, tai skaitā statūtu, dalībnieku lēmumu un citu iekšējo dokumentu izstrāde un komercsabiedrību reģistrācijas procedūru veikšana;
 • licencēšanas un atļauju saņemšanas procedūra un administratīvās formalitātes attiecībās ar nodokļu un citām kompetentām valsts institūcijām;
 • attiecības starp īpašniekiem (akcionāru/ dalībnieku līgumi), akcionāru/dalībnieku mazākuma interešu aizstāvība,
 • akciju/ kapitaļdaļu atpirkšanas procedūra, strīdu risināšana;
 • komercsabiedrību pārdošana;
 • padziļinātā juridiskā izpēte (legal due dilligence);
 • komercsabiedrību reorganizācija, apvienošana un restrukturizācija;
 • maksātnespējas process.

Uz augšu

Darba tiesības

Darba tiesību jomā konsultējam un palīdzam klientiem risināt darba tiesiskos jautājumus to skaitā, – darba līgumu slēgšana un izbeigšana, darba līgumu izstrāde un saskaņošana starp pusēm, darbinieku atalgošanas un prēmēšanas mehānismi, ieskaitot akciju opciju shēmas, kolektīvie līgumi un attiecības ar arodbiedrībām. Pārstāvam klientus darba strīdu risināšanā pirmstiesas un tiesas procesos, pārstāvot gan darba devējus, gan darbiniekus lietās, kas saistītas ar darba līgumu izbeigšanu, darba samaksas aprēķinu, atlīdzības izmaksu par nelaimes gadījumiem darbā, kolektīviem darba līgumiem un attiecībām ar arodbiedrībām. Veicam darba un uzturēšanās atļauju saņemšana ārvalstu personālam.

Uz augšu

Parādu piedziņa

Palīdzam klientiem risināt jautājumus ar debitoru parādiem, veicam parādu piedziņu klienta vārdā, pielietojot katrā situācijā atbilstošāko risinājumu – vienošanās par parādu nomaksu, tiesvedība, izlīgums, piedziņa ar zvērinātu tiesu izpildītāju palīdzību, papildus nodrošinājuma noformēšana, galvojuma līgumi.

Uz augšu

Līgumu izstrāde

Izstrādājam visu veidu līgumus atbilstoši klientu vajadzībām un komercdarbības sfērai, konsultējam jautājumos par līguma noteikumu samērīguma principiem, piedāvājot klientam izdevīgākos noteikumus veiksmīgu darījumu kārtošanai.

Uz augšu

Administratīvās tiesības

Konsultējam un palīdzam klientiem administratīvās sfēras jautājumus. Mūsu administratīvo tiesību praksē ietilpst:

 • konsultācijas par administratīvo regulāciju uzņēmējdarbībā un komercijā, ieskaitot jautājumus, kas saistīti ar licenču saņemšanu speciāli regulētās saimnieciskās darbības nozarēs;
 • administratīvais process un prasības nodokļu, tirdzniecības & azartspēļu, konkurences un citās regulācijas jomās;
 • klientu pārstāvība valsts iestādēs un institūcijās administratīvajos procesos;
 • administratīvo sūdzību un tiesas prasību sagatavošana un procesuālās pārstāvības nodrošināšana strīdos, kas saistīti ar nepiemērotu administratīvo sodu vai uzrēķinu (nodokļu) piemērošanu vai amatpersonu prettiesisku rīcību;
 • klientu interešu pārstāvība jautājumos, kas saistīti ar darba, uzturēšanās atļauju vai speciālo vīzu saņemšanu.

Uz augšu

Maksātnespējas process

Birojā darbojas 3 sertificēti maksātnespējas administratori. Sniedzam konsultācijas un palīdzību attiecībā uz maksātnespējas jautājumiem un procesu, risinot praktiskos un juridiskos aspektus saistītus ar VAS “Maksātnespējas administrācija”, maksātnespējas lietu ierosināšanu un pārstāvību gan juridiskas gan fiziskas personas maksātnespējas lietā, aizstāvību pret ļaunprātīgiem maksātnespējas ierosināšanas mēģinājumiem, kreditoru tiesību aizsardzību, sanācijas, mierizlīguma, restrukturizācijas un kreditoru vienošanās plānošanu un mehānismu izstrādi, kā arī bankrota procedūru.

Uz augšu

Nekustamais īpašums

Mēs konsultējam un sniedzam praktisko palīdzību nekustamā īpašuma juridiskā statusa un apgrūtinājumu izpētē, īpašumtiesību reģistrācijas veikšanā Zemesgrāmatu nodaļās, dokumentācijas izstrādē un saskaņošanā saistībā ar nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, dāvināšanu, hipotekāro nodrošinājumu, kopīpašuma sadali, laulāto mantisko attiecību noformēšanu, telpu nomu un dzīvojamo telpu īri. Pārstāvam klientus tieslietās, kas saistītas ar domstarpībām attiecībā uz īres un nomas līgumiem, īpašumtiesībām, kopīpašuma izmantošanu un sadalīšanu, nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem un celtniecības praksi.

Uz augšu

Konkurences tiesības

Konsultējam klientus saistībā ar konkurences normatīvo bāzi un praksi, tai skaitā attiecībā uz uzņēmumu apvienošanos, negodīgu konkurenci, dominējošā stāvokļa izmantošanu, vienošanos starp tirgus dalībniekiem. Palīdzam klientiem strukturēt viņu komercdarbību Latvijas teritorijā, lai tiktu ievērotas noteiktās godīgas konkurences prasības, sniedzam konsultācijas uzņēmumu pārņemšanas, apvienošanas un sadalīšanās gadījumos.

Uz augšu

Ģimenes un mantošanas tiesības

Ģimenes tiesību jomā mūsu prakse ir galvenokārt pievērsta mantisko attiecību jautājumiem, kā piemēram, laulību līgumi, laulāto mantas sadale, bērnu uztura finansējums, kā arī jautājumiem, kas rodas starptautiskā kontekstā un ir saistīti ar starptautisko privāttiesību normu interpretāciju un piemērošanu, cita starpā, ar ārvalstnieku noslēgto laulību šķiršanas noteikumiem. Biroja mantošanas tiesību prakse ir saistīta arī ar starptautisko privāttiesību jautājumiem, tai skaitā, mantošanas tiesību un testamenta atzīšana Latvijā attiecībā uz ārvalstu mantojuma atstājējiem, īpašuma tiesību atjaunošana mantiniekiem attiecībā uz iepriekš nacionalizēto īpašumu Latvijā. Mēs sniedzam konsultācijas un palīdzību plašā jautājumu lokā, kas saistīti ar likumisko, līgumisko un testamentāro mantošanu, juridisko procedūru mantošanas apstiprināšanai, testamentu un mantošanas līgumu izstrādi, strīdu risināšanu mantinieku starpā, mantojuma sadali.

Uz augšu

Intelektuālais īpašums

Pārstāvam klientus attiecībās ar Latvijas patentu valdi, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar patentu un preču zīmju reģistrāciju vai iebildumu iesniegšanas un izskatīšanas procedūru. Risinām arī jautājumu loku, kas saistīts ar darījumiem un dokumentāciju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, tai skaitā licences līgumiem vai intelektuālā īpašuma nodošana pret atlīdzību, autor līgumiem un autortiesībām

Uz augšu

Šķīrējtiesas process

Konsultējam klientus jautājumos par strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā, sagatavojam prasības pieteikumus un citus dokumentus veiksmīgai lietas izskatīšanai šķīrējtiesā.

Uz augšu